TUME NOVA COMBI

Сеялки
TUME (Финландия)  http://www.tumeagri.fi
Tехнически данни NOVA COMBI 3000 NOVA COMBI 4000
Работна ширина            3.0 метра            4.0 метра
Обем на бункера            3000 литра            4000 литра
Максимален обем за семена            1670 литра            2310 литра
Разстояние между редовете            12.5 см            12.5 см
Натиск на изсяващия апарат            от 40 до 200 кг            от 40 до 200 кг
Регулиране на натиска            Хидравлично            Хидравлично
Брой дискове            24            32
Опорни колелета            7.50 16 АS            7.50 16 АS
Тегло /празна/            3350 кг            4900 кг
Необходима мощност            90 – 100 к.с.            120 – 140 к.с.

Сеялки TUME – серия NOVA COMBI 3000/4000

 Комбиниранасеялказадиректнасеитбасторовнасяне- идеалназаработапривсякаквипочвениусловия

 Несравниманапазараточностипрецизностнаизсяване

 Торовнасянекаточастотстандартнотооборудваненасеялката Прецизнотополаганенаизползванитеторовеподнивотонасеменнатаповърхностблагоприятствазапо-бързатаидобравегетациянарастениятаиреспективноводидоповишаваненакрайниярезултат/по-добридобиви. Заслучаи когатосеитбатаненалаганеобходимостотедновременновнасянеинатор Необходимоепростопреместванетонамеждиннатапреградата такацелиятобемнабункераможедасеизползвасамозасемена

 Споредсъстояниетонаполето- контролътнанатискаот40 до200 кгупражняванотизсяващитедисковевърхупочвата Можедасеизвършваиоткабинатанатрактораблагодарениенахидравличнияконктрол

 Високапроизводителностсепостигадориприскоростиот14-15 кмч катосезапазвапървоначалнозададенатадълбочиназаизсяваненасемената Товаставаблагодарение кактонасилниянатискупражняванотизсяващитедискове такасъщоиблагодарениенапрецизниятконтролнадълбочинатанаполаганенасемената Контролътнадълбочинатасегарантираотгумитепоставенивпредниякрайнасеялката- поедноколелозавсекидваизсяващидиска

 ПоизборсеялкитеотсериятаNOVA COMBI могатдабъдатоборудванидопълнителносдисковкултиватор‘CultiPack’ – тойимазацелпостигнепо-добросмесване нарязваненаразстителниостатъцииподравняваненапочватапредисеялката Притакавакомбинацияенеобходимодасеотбележинеобходимосттаотпо-голямагрегат.

 

TUME NOVA COMBI
Към началото